ورود به مدیریت وبلاگ

قصه شب کودک، شنل قرمزی

روزی روزگار ، دختر کوچکی در دهکده ای  نزدیک جنگل زندگی می کرد . دخترک هرگاه بیرون می رفت یک شنل با کلاه قرمز به تن می کرد ، برای همین مردم دهکده  او را شنل قرمزی صدا می کردند. یک روز صبح شنل قرمزی از مادرش خواست که اگر ممکن است به او اجازه دهد تا به دیدن مادر بزرگش برود چون خیلی وقت بود که آنها همدیگر را ندیده بودند . مادرش گفت : فکر خوبی است . سپس آنها یک سبد زیبا از خوراکی درست کردند تا شنل قرمزی آنرا برای مادر بزرگش ببرد
وقتی سبد آماده شد ، دخترک شنل قرمزش را پوشید و مادرش را بوسید و از او خداحافظی کرد .
مادرش گفت : عزیزم یکراست خانه مادربرگ برو و وقتت را تلف نکن  در ضمن با غریبه ها حرف نزن . در جنگل خطرهای فراوانی وجود دارد
شنل قرمزی گفت : مادرجون ، نگران نباش . من دقت می کنم
اما وقتی در جنگل ، چشم او به گلهای زیبا و  دوست داشتنی افتاد ، نصیحتهای مادرش را فراموش کرد .
او تعدادی گل چید و به پرواز پروانه ها نگاه کرد و به صدای قورباغه ها گوش داد .
شنل قرمزی از این روز گرم تابستانی خیلی لذت می برد و متوجه نزدیک شدن سایه سیاهی که  پشت سرش  بود ، نشد .
ناگهان یک گرگ جلوی او ظاهر شد
گرگ با لحن مهربانی گفت : دختر کوچولو ، چیکار می کنی ؟
شنل قرمزی گفت :  می خواهم به دیدن مادر بزرگم بروم . او در میان جنگل ، نزدیک نهر زندگی می کند
شنل قرمزی متوجه شد که خیلی دیر کرده است و از گشتن صرف نظر کرد و با عجله بطرف خانه مادربزرگ  براه افتاد .
در همان وقت ، گرگ از راه میان بر ...
گرگ دوید و به منزل مادر بزرگ رسید و آهسته در زد
مادربزرگ تصور کرد ،  کسی که  در می زند  ، نوه اش است . گفت : اوه عزیزم ! بیا تو . بیا تو . من نگران بودم که اتفاقی در جنگل برایت رخ داده باشد
گرگ داخل شدو بطرف مادر بزرگ دوید  .
 مادربزرگ بیچاره دوید و داخل یک کمد شد و درش را بست . گرگ هرکار کرد نتواست در کمد را باز کند .

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار